บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด (ซึ่งต่อไปเรียกว่า "บริษัท") ขอแจ้งให้สมาชิก นักธุรกิจแอมเวย์ หรือผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัททราบว่า บริษัทมีนโยบายในการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของบริษัทดังนี้

1. การนำเสนอข้อมูลข่าวสารทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัท เป็นเพียงการให้ข้อมูลเบื้องต้นแก่สมาชิก/นักธุรกิจแอมเวย์ หรือผู้ที่สนใจในธุรกิจของบริษัท โดยจะเป็นนโยบายในการให้บริการหรือข้อมูลทางการตลาดและข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเท่านั้น ทั้งนี้ การนำเสนอข้อมูลดังกล่าวบริษัทมิได้รับรองว่าข้อมูลดังกล่าวจะมีความถูกต้องโดยปราศจากข้อผิดพลาดใดๆ ทั้งสิ้น และการนำเสนอข้อมูลดังกล่าวมิได้ก่อให้เกิดสิทธิความรับผิดชอบและ/หรือภาระผูกพันทางกฎหมาย ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นระหว่างบริษัท สมาชิก/นักธุรกิจแอมเวย์ ผู้ที่สนใจ หรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์นี้
2. บรรดาข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา และ/หรือส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองในเรื่องของลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า และสิทธิบัตรตามกฎหมายเกี่ยวด้วยทรัพย์สินทางปัญญา และรวมถึงกฎหมายอื่นใดที่บังคับใช้ในประเทศไทย หากบุคคลใดทำซ้ำ ดัดแปลง ลอกเลียน แก้ไข เผยแพร่ต่อสาธารณชน จำหน่าย มีไว้ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นลักษณะการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทดังกล่าวข้างต้นโดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทหรือกระทำการในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท บริษัทจะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลดังกล่าวโดยทันที
3. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่างๆ ในเว็บไซต์นี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน        
ความเป็นมา
เทคโนโลยี
ศาสตร์แห่งการดูแลรักษาผิวพรรณ
Top 5
ความก้าวล้ำทางวิทยาศาสตร์
ชุดทำความสะอาดและปรับสภาพผิว
ดูแลผิวพิเศษเพิ่มเติม
ชุดสปา
เพื่อผิวแลดูขาวนวล กระจ่างใส
ชะลอริ้วรอย
ครีม แอล/เอ็กซ์
อินเท็นซีฟ สกินแคร์
ชุดสีสัน : รองพื้น
ชุดสีสัน : ดวงตา คิ้ว
ชุดสีสัน : แก้ม
ชุดสีสัน : ริมฝีปาก
อุปกรณ์เครื่องสำอาง
Artistry Global
amwayshopping.com
nutrilite.co.th
amwayfoundation.or.th